Salgs og leveringsbetingelser

Leveringsbetingelser Haplast   (PDF)

Disse alminnelige leveringsbetingelser gjelder for alle leveranser fra HAPLAST AS, så langt de ikke er fraveket i ordrebekreftelse eller faktura.

 1. TILBUD: Alle tilbud skal bekreftes skriftlig. De gjelder i 30 dager. De oppgitte priser gjelder eksklusive merverdiavgift og kan endres ved endring i HAPLASTs egne priser på råvarer, lønnskostnader og andre utgifter som har direkte virkning på produktprisen og som er inntrådt i tiden etter at tilbudet ble avgitt.
 2. PRISLISTER, BROSJYRER, KATALOGER: Data og opplysninger i dette materialet er av veiledende art. Det gjelder også priser oppgitt her.
 3. ORDREBEKREFTELSE: Alle ordrer bekreftes skriftlig. I ordrebekreftelsen tas inn de bestemmelser som gjelder for den enkelte leveranse.
 4. ENDRING AV ORDRE: En bekreftet ordre kan endres etter avtale mellom partene. Endringen skal bekreftes skriftlig av den part som har ønsket endringen.
 5. AVBESTILLING: En bekreftet ordre kan avbestilles av kunden omkostningsfritt inntil; en uke før forutsatt levering dersom ordren gjelder lagervarer eller tre uker før produksjonsstart når det dreier seg om spesialproduserte varer.
 6. LEVERINGSTID OG LEVERINGSMÅTE: Leveringstiden angis i ordrebekreftelsen. Leveringsmåten er FCA Furuflaten i.h.h til Incoterms 2000 dersom ikke annet angis i ordrebekreftelsen.
 7. FORCE MAJEURE: Leveringstiden utsettes i den utstrekning leveringen blir hindret ved forhold som dekkes av force majeure, herunder eventuelle arbeidskonflikter hos HAPLAST selv eller leverandører av nødvendige ytelser for leveransen.
 8. SALGSPANT: HAPLAST forbeholder seg salgspant i leverte varer inntil de er fullt betalt med tillegg av renter og omkostninger.
 9. BETALING: Betalingsfristen angis på fakturaen. Ved forsinket betaling tillegges renter til gjeldende sats etter lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.
 10. KVALITET: HAPLAST innestår for at varene leveres i henhold til ordrebekreftelsen, – med riktig kvalitet, til riktig tid og i riktig mengde.
 11. REKLAMASJON: Eventuelt avvik skal reklameres innen rimelig tid. Dersom reklamasjon mottas av et mellomledd i salgskjeden, skal denne straks sende reklamasjonen videre til HAPLAST, som tar kontakt med den som har reklamert og undersøker saken. HAPLAST er ikke bundet av ansvarserkjennelser fra senere ledd i salgskjeden.
 12. HAPLASTS ANSVAR: HAPLASTs ansvar bestemmes i samsvar med kjøpsloven av 13. mai 1988 nr. 27. Dette innebærer en rett for HAPLAST til å foreta omlevering og/eller utbedring av eventuelle mangelfulle varer i samsvar med lovens § 36. HAPLAST er ikke ansvarlig for følgeskader etter lovens § 67 (2) uansett om det skulle foreligge forsinkelse eller kvalitets- eller kvantitetsmangler.
 13. SKADER ELLER MANKO VED TRANSPORTEN: Dersom mottakeren av varene mener at det foreligger mangler ved varene eller leveringen som kan tilbakeføres til transportøren, skal han også straks reklamere overfor denne.
 14. SENERE SALG: Dersom kjøperen av varene selger videre, er disse alminnelige leveringsbetingelser bestemmende for HAPLASTs ansvar som produsent også overfor senere salgsledd. Kjøperen er ansvarlig for at disse leveringsbetingelser følger varene helt fram til sluttbrukeren.
 15. TVISTER – LOVVALG: Eventuelle tvister som måtte oppstå mellom partene blir å løse av de alminnelige domstoler med Nord-Troms tingrett som første instans og på grunnlag av norsk rett.Furuflaten, den 14. desember 2009.
  HAPLAST AS